ป้อนหมายเลขบัตรของคุณเพื่อเริ่มต้น
*

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

"เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ดำเนินการโดยบริษัท Sedgwick Claims Management Services, Inc. (“Sedgwick”) เว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นกับ บริษัทผู้ให้ประกันภัยที่จัดการเรื่องการเรียกร้องที่คุณทำในฐานะผลประโยชน์ในการเป็นผู้ถือบัตร Sedgwick จะไม่จำหน่าย เชิญชวน หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยในเขตอำนาจศาลของคุณ Sedgwick ดำเนินงานเว็บไซต์ในฐานะผู้รับเหมาช่วงและในนามของบริษัท Mastercard International Incorporated และบริษัทในเครือ (“Mastercard”) Mastercard และบริษัท American International Group, Inc. ดำเนินงานเป็นอิสระจาก Sedgwick Sedgwick จะไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ไม่ว่าจะโดยร่วมกันหรือโดยแยกกันต่อการกระทำ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามใด ๆ

Mastercard® ไม่ได้เป็นผู้ให้ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตหรือตัวกลางประกันภัยที่ได้รับอนุญาต และจะไม่จำหน่าย เชิญชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยในเขตอำนาจศาลของคุณ Mastercard จะไม่เก็บรวบรวมเบี้ยประกันหรือรายละเอียดของการเรียกร้องที่คุณส่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง  Mastercard จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดการ จำหน่าย หรือชำระเงินค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรืออื่น ๆ  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที่ยื่นตามแผนประกันภัยที่ Mastercard ดูแลของคุณบนเว็บไซต์นี้จะถูกประเมินโดยบริษัท American International Group Inc. หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัท (“AIG”) และหากได้รับการยอมรับ AIG จะชำระเงินให้กับคุณโดยตรงและไม่ผ่าน Mastercard หรือเว็บไซต์นี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่อัปโหลดซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการยื่นขอค่าสินไหมทดแทนกับ AIG เท่านั้น Mastercard ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้คุณหรือ AIG

Mastercard® ไม่ได้เป็นผู้รับประกันภัยในธุรกิจการประกันภัยใด ๆ หรือดำเนินการอื่นใดในฐานะผู้รับประกันภัยหรือที่ปรึกษาด้านการประกันภัย American International Group, Inc. (AIG) หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทคือผู้จัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ใช่ Mastercard Mastercard ไม่ได้ให้คำแนะนำแก่บุคคลใด ๆ เกี่ยวกับข้อดีของการซื้อ การขาย หรือการสมัครเข้าทำสัญญาประกันภัย นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยบริษัทเพื่อบริหารจัดการโปรแกรมสิทธิประโยชน์นี้ Mastercard ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่น ๆ สำหรับโปรแกรมการประกันภัยนี้โดยตรงจากผู้ถือบัตร Mastercard

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัย กรุณาติดต่อ AIG โดยตรง

เมื่อดำเนินการใบสมัครนี้หรือโดยการป้อนข้อมูลของคุณลงในหน้านี้ คุณยินยอมให้บริษัท American International Group, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมายหรือบุคคลที่สามที่ประมวล วิเคราะห์ จัดเก็บ หรือจำหน่ายทิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ซึ่งให้บริการประกันภัย วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การบริหาร และการจัดการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณยังยินยอมต่อข้อมูลของคุณที่ถูกประมวลผลโดยบริษัทผู้ให้ประกันภัย ผู้ให้บริการที่โฮสต์และจัดหาแพลตฟอร์มนี้ ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับบริษัทผู้ให้ประกันภัยหรือบริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทของผู้ให้ประกันภัย และหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศภูมิลำเนาของคุณ Mastercard จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยร่วมกันหรือโดยแยกกันต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งจากการส่งข้อมูลของคุณ"